Nuachtlitir

Meán Fómhair

Fáilte ar ais!
Táimid faoi lán sheol anois agus tá gach éinne ag socrú síos don bhliain romhainn. Beidh Cruinniú ginearálta ar an gCéadaoin an 21ú i gcóir tuistí Rang Naíonáin Mhóra – Rang 6 agus tá sé tábhachtach go mbeidh gach éinne i láthair. Tosaíonn sé ag a 7:00 i.n. agus is deis iontach é chun treoir a fhail ón múinteoir ranga i leith cúrsaí ranga i mbliana.

The new term has commenced and the children are settling down to the challenge of their new classes. A general meeting will take place for the parents of Naíonáin Mhóra-Rang 6 on Wednesday September 21st at 7pm. This is a good and timely opportunity to liaise with the class teacher and to listen and discuss their different methodologies and expectations for the coming year.

Nollaig 2015

Trácht ar Maidin/Traffic

Táimid ag dul i dtaithí anois ar an ngeata nua ar chúl na scoile. Iarrtar oraibh ar fad tiomáint thar an ascaill agus páirceáil sa charrchlós na Páirce Chuimhneacháin.

We are getting used to our new gate to the rear of the school. We encourage all parents to park in the carpark for Memorial Park.

Lúthchleasaíocht/ Athletics

Bhí Féile Tras-Tíre Inse Chór ar siúl le déanaí agus d’éirigh go geal linn ar fad. Bhí go leor boinn buaite againn sna rás ar fad. Leanfaidh an treanáil ar aghaidh agus rás eile mí Éanair 2016

Children competed in the Inchicore Cross country and were very successful. There was plenty of medals in all races. Training will continue with more races in January

Comórtas Scéalaíochta/Story-Writing Competition Rang 4-6

Beidh Joe O Brien linn mí Éanair chun comórtas scéalaíochta a dhéanamh arís. Beidh páistí Rang 4-6 i gceist le seo agus iad ar fad ag glacadh páirt.

Joe O Brien will run the Story-Writing Competition in January for children in Rang 4-6. We encourage all children to participate.

Drámaí Nollaig

Dé Céadaoin, Nollaig 16- N. Bheaga (10:00)- N. Mhóra (10:20)- Rang 1 (10:40)

Oíche Luain, Nollaig 21- Rang 2 (7:00PM)- Rang 3 (7:30pm)

Ficheall

Beidh cluiche ag na páistí Dé Céadaoin, Nollaig 9 in aghaidh Gaelscoil Bharra. Cuirfear tús le ranganna arís I T2 le Úna do pháistí Rang 2-6.

Children will play a match against Gaelscoil Bharra on Wednesday, December 9th. Classes will resume in Term 2 with Úna for children in Rang 2-6

 

Sábháilteacht ia-Líne/Online Safety

Beidh ceardlann sa halla ar cibear-bulaíocht agus sábháilteacht ar-líne do pháistí Rang 2-6 Dé Luain, Nollaig 7. Leanfaidh oíche do thuismitheoirí se oar an déardaoin, Nollaig 10 ag 7:00in. Moltar do thuistí iarracht a dhéanamh freastal ar seo agus Zeeko Online Safety á dhéanamh.

There will be a workshop in the hall on cyber-bullying and online safety for children on Monday, December 7th for children in Rang 2-Rang 6. There will be a talk for parents in the halla on Thursday,, December 10th at 7pm as a follow up to this and we encourage parents to make every effort to attend. The presentation is provided by Zeeko Online Safety.

Cuairt Óglaigh na hÉireann

Bhí ionadh ar éinne a bhí páirteach san ócáid se oar comh deas is a bhí sé. Bhí na páistí ar fheabhas, an halla maisithe go hálainn agus ceol den scoth á sheinm sa halla. Gabhaimid buíochas do gach éinne a chuidigh agus is cosúil go bhfuil banna cheoil GSIC anois ar an mbóthar!

There was an element of surprise amongst those who were present at how nice this occasion was. The children were a credit to the school, the hall was decorated nicely and the music was excellent. Thank you to all who helped and it appears that the GSIC Band is on the map!

Fidil/Banjo 2016

Leanfaidh na ranganna se oar aghaidh I T2 agus cuirfear dátaí amach mí Éanair. Beidh deis ag páistí Rang 1 tús a chur le Ranganna Fidil ar an Aoine ag an bpointe seo.

Classes will resume in T2 with dates announced in January. Children from Rang 1 will have an opportunity to begin fiddle classes.

Ranganna Gaeilge

Beidh Bloc 2 dos na Ranganna Gaeilge ar siúl ó Eanair 13 do thuidmitheoirí ar chostas €30 do thréimhse 6 seachtaine. Labhair le Tomás,Karen nó Yvonne. Lá-fáilte roimh daoine nua!

Irish classes resume from Wednesday, January 13th for parents at a cost of €30 for 6 weeks. Talk to Tomás,Karen or Yvonne and newcomers are very welcome!

 

Crann Nollaig

Tá sé i gceist againn Crann Nollaig a chur i nGáirdín na n-Óg go luath. Cuirfear fáilte roimh pháiste máisiúchán a chrochadh mar chuimhneachán ar dhuine a bhfuil caillte acu.

We plan to have a Christmas Tree in Gáirdín na n-Óg this year. Children are welcome to hang a decoration in memory of a loved one lost to them.

Sáileanna Nollaig

Beidh Martina agus Rang 6 ag déanamh sáileanna arís agus iad ar dhíol sa scoil ón 14 Nollaig.

Martina and Rang 6 will make Christmas Logs and they will be on sale from December 14th.

 

Dúnadh na Nollag

Beidh an scoil dúnta Dé Máirt, Nollaig 22 ag 12:00in agus ag ath-oscailt Dé Céadaoin Éanair 6. Guimíd Nollaig Shona oraibh ar fad agus sinne ag súil go mór le 2016. Cuirigí ceist Leabhar As Gaeilge a fháil i  stoca na Nollag!

The school will close on TuesdayDecember 22nd  at 12 noon and re-open on Wednesday, January 6th. We wish you all a Nollaig Shona and we look forward to seeing you in 2016! Ask for a Leabhar as Gaeilge in the Christmas Stocking!