Ráiteas Misin

Déanfaidh an Bord Bainistíochta agus foireann teagaisc Ghaelscoile a ndícheall socraithe a dheanamh chun go múinfear, mar atá leagtha amach ag Curaclam Bunscoile na Roinne Oideachais agus Eolaíochta, i láthair do gach dalta i dtimpeallacht fhoghlamasa mhodh is beo,réalaíoch agus is féidir chun go sroichfidh gach dalta barr a chumais. Ag díriú ar chomhionnanas, déanfar gach iarracht buanna na mbuachaillí agus na cailíníí a aithint agus a chothú, comh maith le freastal ar a ngánna aonracha. Cuirfear treise ar leith ar shábháltacht na bpástí agus iad ag forbairt go fisicúil, go hacadúil, go mothálach agus go spioradálta de trid na scoile.